ΑΝ ΒΙΑΖΕΣΑΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ, ΑΡΧΙΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ. ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟΣ ΔΡΟΜΟΣ.

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Ι.Μ. ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ: ΠΩΣ ΘΩΡΩ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Περνώντας τὰ χρόνια, ἐννόησα ὅσο κανένα ἄλλο πρᾶγμα, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία εἶναι –μὴ θεωρηθῆ ὑπερβολή– τὸ Εὐαγγέλιο ποὺ εἰσοδεύεται μέσα στὸν κόσμο ἀπὸ τοὺς ἔχοντες ἀκώλυτο τὴν ἱερωσύνη. Βλέποντας στὴν μία ὄψη τοῦ Εὐαγγελίου τὸν Σταυρὸ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τὴν Ἀνάσταση, λέγω καθ᾽ ἑαυτόν: «Ἡ ὡραιότερη σύζευξη ποὺ ἔγινε στὸν κόσμο εἶναι τοῦ Ἑλληνισμοῦ μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία». Ἂν δὲν δοῦμε ἔτσι τὰ πράγματα, καθόλου δὲν θὰ πονέση ἡ ψυχή μας γιὰ ὅσα γίνονται στὸν κόσμο καὶ στὴν Ἐκκλησία.
Ἂν ὁ Ἕλληνας δὲν θεωρήση τὰ πράγματα αὐτὰ ὅπως εἶναι στὴν πραγματική τους διάσταση, δὲν θὰ μπορέση νὰ πονέση γιὰ τὰ σημερινὰ τεκταινόμενα, οὔτε θὰ κατανοήση γιατὶ ἕνας καλόγερος σηκώνει μαῦρες σημαῖες γιὰ τοὺς ἀντιχρίστους, καὶ θὰ τὸν χαρακτηρίση περιθωριακὸ καὶ ἐχθρὸ καὶ πολέμιο τῶν κρατούντων. Ἔτσι ὅμως, εἶμαι σίγουρος ὅτι δὲν θὰ μπορέσουμε νὰ ἐπιβιώσουμε ὡς ὀρθόδοξο Ἔθνος καὶ Ἐκκλησία.
Τὸ Εὐαγγέλιο ποὺ εἰσοδεύουμε στὴν ἐκκλησία, πρέπει νὰ τὸ λατρεύουμε, νὰ τὸ προσκυνοῦμε καὶ νὰ τὸ ἐγκολπωνώμαστε ὡς τὸν θησαυρὸ τὸν ἀδαπάνητο, ποὺ μᾶς τὸν δώρησε ὁ ἴδιος ὀ ἀληθινὸς Θεὸς ὡς ἀληθινὸ κώδικα τῆς ζωῆς μας. Οἱ παλιοὶ ἱερεῖς ποὺ βίωναν αὐτὴν τὴν διδασκαλία, στὸ «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία», τὸ σήκωναν πολὺ ψηλὰ τὸ Εὐαγγέλιο ἐπὶ τῆς ἁγίας Τραπέζης καὶ μετὰ σταυροσημείωναν μὲ αὐτὸ τὴν ἁγία Τράπεζα. Τώρα, μὲ τὸ «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία», εὐθὺς σταυροσημειώνουν, χωρὶς νὰ τὸ ὑψώνουν, γιατὶ ἔπαυσαν νὰ πιστεύουν ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Δὲν εἶναι λεπτομέρειες αὐτές, ἀλλ᾽ ἡ οὐσία ποὺ ὑπογραμμίζει τὴν ζωή μας. Παρακαλῶ ἂς σταθοῦμε σ᾽ αὐτὴν τὴν θεώρηση τοῦ Εὐαγγελίου, γιὰ νὰ μὴ κλαύσουμε καὶ θρηνήσουμε σὰν τὸν Ἱερεμία μετὰ τὴν βαβυλώνια αἰχμαλωσία, ποὺ ἤδη τὴν προγευόμαστε, τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μεσουρανοῦντος. Ἡ ἄρνηση αὐτῆς τῆς πίστης θὰ ἐπιθέση ἐπὶ τοὺς τραχήλους μας τὴν χειρότερη σκλαβιὰ ποὺ ἐδοκίμασαν ἄνθρωποι ποτὲ στὴν γῆ.
Δὲν εἶμαι οὔτε πάνω ἀπὸ κάθε Ἕλληνα οὔτε πάνω ἀπὸ κάθε ὀρθόδοξο χριστιανὸ. Εἶμαι ὁ ἐλάχιστος τῶν ἐλαχιστοτέρων, ποὺ προσπαθῶ νὰ ζῶ μέσα σ᾽ αὐτὸ τὸ κλίμα, ποὺ δημιούργησε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ ὁ Ἑλληνισμός. Χρόνια προσπαθοῦνε νὰ διαλύσουν αὐτὸν τὸν δεσμό, νὰ καταστρέψουν αὐτὴν τὴν ἁγιασμένη συμπόρευση. Γι᾽ αὐτό, κι ἂν δὲν ὑπάρχει παπᾶς νὰ τὸ εἰσοδεύη στὴν πόλη σας καὶ στὸ χωριό σας, ἔχετε δικαίωμα νὰ τὸ εἰσοδεύσετε ἐσεῖς. Ὄχι ὅμως ὑπὸ μάλης τὸ Εὐαγγέλιο, ὅπως τὸ ἔχουν οἱ Ἰεχωβάδες, ἀλλὰ ἐπὶ τῶν βραχιόνων μας νὰ τὸ ὑψώνουμε καὶ στὸ ὕψος τῆς κεφαλῆς μας, λέγοντας τὴν εὐχὴ τῆς Ἐκκλησίας «Εὐλογημένη ἡ εἴσοδος τῶν ἁγίων σου πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί…». Τὸ τονίζω αὐτό, γιατὶ μερικοὶ ἱερεῖς εἰσοδεύουν τὸ Εὐαγγέλιο στὸ ὕψος τῆς κοιλιᾶς τους, σὰν νὰ εἶναι κάτι ποὺ τὸ βαρέθηκαν. Ἔλεγε ἡ μάμμη μου: «Ἐτοῦτος ὁ παπᾶς σὰν νὰ βαριέται νὰ λειτουργήση». Ὁ ζωντανὸς τρόπος λειτουργίας τοῦ παπᾶ ἐξεγείρει ὅλο τὸν κόσμο σὲ ἀληθινὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ.
Ὅπου εἰσοδεύεται τὸ Εὐαγγέλιο, ἐκεῖ ὑπάρχουν ἅγιοι, ὑπάρχει αὐτὴ ἡ μεγάλη δημιουργία τῆς ἁγιότητος. Μὴ χαμηλώσετε ποτὲ τὰ χέρια σας καὶ ἀφήσετε τὸ Εὐαγγέλιο στὴν ἄκρη καὶ καταπιαστεῖτε μὲ ἄκαρπες φιλοσοφίες.
Ἐκμεταλλευθεῖτε, ἀγαπημένοι μου χριστιανοί, τὸ γεγονὸς ὅτι εἴμαστε «βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον», καὶ κάμνετε ὅ,τι κάνει ὁ παπᾶς, πλὴν τῶν μυστηρίων. Αὐτὰ θέλουν εἰδικὴ ἱερωσύνη. Ἀλλὰ μὲ τὴν γενικὴ ἱερωσύνη ποὺ ἔχουμε ὅλοι, μποροῦμε πολλὰ πράγματα νὰ ἱερουργοῦμε μέσα στὸν κόσμο. Γίνετε ἱερεῖς καὶ προφῆτες καὶ διδάσκαλοι, καὶ συνεχῶς στοχάζεστε ὅ,τι ἡ Ἐκκλησία μᾶς παρέδωσε. Εἴτε τὸ θέλουμε εἴτε ὄχι, ἡ Ἐκκλησία ἔχει τὸν δικό της κόσμο, τὴν δική της πορεία. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς σιτίζει καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ἡ Ἐκκλησία ζητᾶ νὰ ζοῦμε ὑπὸ τὸ κράτος της. Ὅλα τὰ ἄλλα ποὺ συντελοῦνται εἴτε φανερὰ εἴτε μυστικὰ καὶ ἐν παραβύστῳ, εἶναι τὰ ἀγκάθια ποὺ ἔσπειρε ὁ ἐχθρὸς διάβολος, ὅταν ὁ σπορέας ἀποκοιμήθηκε. Βάλτε δρεπάνι, κλῆρος καὶ λαός, καὶ κάποιο χειρόβολο θὰ θερίσετε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, γιὰ νὰ φτιάξετε δεμάτια, γιὰ νὰ γεμίσετε τοὺς σιτοβολῶνες σας. Φτωχὸς εἶναι μόνον ὁ διάβολος. Ἡ χρηστότητα ἐνέπλησε τὰ σύμπαντα. Ἐργαστεῖτε νὰ κάνετε τοὺς κρατοῦντες φτωχούς, ἄκαρπα στάχυα. Ἀδειάστε τοὺς σιτοβολῶνες τῆς ἀπιστίας, τῆς ἁμαρτίας, τῆς ἀκολασίας.
Ὅταν ρώτησα τὸν παπα-Δαμιανό, τὸν οἰκονόμο τῆς Μονῆς Λογγοβάρδας, στὰ τέλη τῆς ζωῆς του
– Τί θὰ γίνη μὲ τὸν παράδεισο;
μοῦ ἀπήντησε
– Ὅλος δικός μας.
Βεβαία ἀπάντηση πίστεως καὶ ἀγάπης πρὸς τὸν Θεό. «Ὅλος δικός μας.» Σ᾽ αὐτὴν τὴν περίπτωση δὲν ψάχνουμε γωνιὲς καὶ καντούνια τοῦ παραδείσου, ἀλλὰ τὴν θέα τοῦ Θεοῦ.

Τελειώνοντας αὐτοὺς τοὺς ταπεινούς μου στοχασμούς, παρακαλῶ ὅλοι νὰ εἰσοδεύουμε τὸ Εὐαγγέλιο, γιὰ νὰ εἶναι μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεὸς ἕως τῆς συντελείας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Γρηγόριος ὁ Ἀρχιπελαγίτης

Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΟΤΗΤΑΣ

Σοφία Καυκοπούλου, υπ. δρ Θεολογίας-Μουσικός

Ο τίμιος άνθρωπος χλευάζεται, όμως η αρετή που ονομάζεται τιμιότητα, πάντοτε θεωρείται εκτιμητέο χαρακτηριστικό για τον άνθρωπο, ζήτημα που δημιουργεί ένα αίσθημα ανακούφισης, αλλά και ζητούμενο στην καθημερινότητα που …θέλει να αποδείξει ότι ο «σκοπός αγιάζει τα μέσα».

Μέσα στην Εκκλησία, η τιμιότητα εκθειάζεται ως ύψιστη αρετή και ο τίμιος άνθρωπος επαινείται και συχνά φθάνει στην αγιότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Ιωσήφ ο Μνήστωρ, ο εν τω κόσμω πατέρας τού Ιησού. Η τιμιότητα, σε συνδυασμό με την ταπεινή πίστη και την αγάπη που διέκριναν τον Ιωσήφ, έδωσαν έναν από τούς πρώτους Αγίους στην Εκκλησία. Τιμιότητα διέκρινε ακόμη την Παναγία, τούς Αποστόλους, τούς μάρτυρες και όλους όσοι πορεύτηκαν με ειλικρίνεια και ταπείνωση στη ζωή τους.
Συχνά, η τιμιότητα γίνεται δύσκολο πράγμα, προϋποθέτει απώλεια υλικών αγαθών, συνεπάγεται ένδεια, ελλείψεις. Όμως αλοίμονο! Η ένδεια δεν πρέπει να γίνει ψυχική, πνευματική.

Τον ίδιο τον τίτλο «τίμιος», το Ορθόδοξο Αγιολόγιο, τον έχει αποδώσει σε τρεις περιπτώσεις. Για να χαρακτηρίσει τον Σταυρό τού Κυρίου, το Σώμα και Αίμα τού Θεανθρώπου και τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Η θεολογική σύνδεση μεταξύ αυτών των τριών περιπτώσεων, ακολουθεί πορεία χρονική, από τον Τίμιο Πρόδρομο, ο οποίος προετοίμασε τον ερχομό τού Χριστού στον κόσμο, έπειτα στον Χριστό και την δική του σωτηριώδη θυσία επάνω στον Τίμιο Σταυρό και στη συνέχεια στο Τίμιο Σώμα και Αίμα του που χύθηκε για τον άνθρωπο.

Ακολουθεί όμως και πορεία αγιοπνευματική. Ο Τίμιος Πρόδρομος, σήκωσε τον σταυρό τής θυσίας και επέδειξε την τελειοτέρας μορφής τιμιότητα συμβιβασμένη με αληθή πίστη. Ο Τίμιος Σταυρός, εξαγιάστηκε όταν ο ίδιος ο Κύριος υπεβλήθη στο εκούσιο Πάθος και κατέβηκε στον Άδη για να σώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά τού θανάτου. Έτσι, ο Σταυρός, το μέχρι πρότινος σύμβολο πόνου, φρίκης και μαρτυρίου, έγινε το ζωοποιό σύμβολο που με ευλάβεια ο χριστιανός σχηματίζει με τα δάχτυλα ή προσκυνά. Το Τίμιο Σώμα και Αίμα που χύθηκε πάνω στον Σταυρό και τον μετέτρεψε σε Τίμιο Ξύλο, μέσω τής Θείας Ευχαριστίας διανέμεται στους πιστούς.

Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017

ΟΛΟΙ ΠΕΦΤΟΥΜΕ ΣΤΗ ΠΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ

Όλοι πέφτουμε στη παγίδα και κρίνουμε τους άλλους με βάση τον εαυτό μας. Πιστεύουμε για εμάς κάτι και απαιτούμε οι άλλοι να ακολουθούν τυφλά σε σχέση με το πως εμείς βλέπουμε τα πράγματα. 
Ο καθένας μας είναι ένα σύνολο εμπειριών. Ο καθένας μας έχει ζήσει χαρούμενα ή ευτυχισμένα. 
Άλλος είχε καλά παιδικά χρόνια και ο δρόμος του προς την ωριμότητα δεν είχε τα αγκάθια όπως είχε ο δρόμος κάποιου άλλου που όταν ήτανε μικρός μπορεί να παιδεύτηκε περισσότερο απ' τον πρώτο. 
Αλλουνού ο γάμος πάει καλά, αλλουνού όχι. Άλλος παντρεύτηκε, άλλος δεν παντρεύτηκε. 
Άλλος θέλει τα πολλά, άλλος τα λίγα. Ο καθένας μας είναι ένα ξεχωριστό Πρόσωπο μέσα σε άπειρα Πρόσωπα.
 Για την Ευτυχία συνταγή δεν υπάρχει. Ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, ο κάθε άνθρωπος είναι μια “σύνοψη της Οικουμένης”. 
Ας μη ψάχνουμε έτοιμες συνταγές. Ο καθένας έχει τη συνταγή του. Κι η κάθε συνταγή περνά απ' την απλότητα. Αν τα πράγματα τα βλέπουμε πάντα σύνθετα, τότε χανόμαστε στο χάος του βλέμματός μας. Να 'χουμε μάτια φωτεινά και λύνονται πάντα όλα.

-Είπε σήμερα ο Χριστός στο Ευαγγέλιο της Ημέρας (Λουκ. ια', 34-41) ότι άμα τα μάτια κάποιου είναι απλά, τότε όλο του το σώμα είναι καθαρό. Αν τα μάτια βλέπουνε πονηρά, τότε μες τη σκοτεινιά και το σώμα βρίσκεται-

Ιάσονας ιερομόναχος

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ!


Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΒΡΙΣΚΕΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΘΕΟ!


ΟΤΑΝ ΗΜΑΣΤΑΝ ΜΙΚΡΟΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΜΑΘΑΝ ΠΩΣ ΝΑ ΚΟΥΒΑΛΑΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΜΑΣ!


Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΖΛ ΠΟΥ ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ!


Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2017

Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΕΧΕΙ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!


ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Η ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ!


ΑΓΙΟΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ: Η ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ!


ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ


ΝΑ ΛΕΤΕ: ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ ΓΙΑ ΟΛΑ!